Konkursy

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie Art. 40 ust.1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), z dniem 14 grudnia 2015 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ogłasza konkurs
nr POWR.02.18.00-IP.05-00-001/15.

Rolę IOK pełni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, siedziba: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Przedmiot konkursu

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 ma na celu wyłonienie projektów w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1.            W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów obejmujących wdrażanie
w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

 • elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:

 • wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;
 • doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 • wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

 

 

Alokacja

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 58 557 800 PLN  i stanowi środki pochodzące
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze współfinansowania krajowego.

W ramach alokacji na konkurs wyodrębnia się rezerwę finansową w wysokości 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na ewentualne protesty Wnioskodawców.

Maksymalna wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty:

 • 200 tys. zł dla gmin i powiatów;
 • 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu będą przyjmowane od 01.02.2016 r. do 29.02.2016 r. Wnioski o dofinansowanie złożone zarówno przed terminem, jak  i po terminie składania wniosków lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA  oraz:
 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (2 egzemplarze).

Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej można dostarczać:

 • osobiście,
 • przesyłką rejestrowaną (kurierską, pocztą):

Zwraca się uwagę na fakt, że adres doręczenia pocztowego różni się od adresu, pod którym następuje złożenie przesyłki osobiście lub jej doręczenia przez kuriera. W związku z tym przesyłki:

 • składane osobiście lub przesyłane pocztą kurierską – należy składać w biurze podawczym (punkcie obsługi klienta) MSWiA, ul. Rakowiecka 2a, Warszawa;
 • przesyłką pocztową – należy adresować: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Nie jest możliwe złożenie przesyłki osobiście lub dostarczenie jej kurierem  przez wejście od ul. Stefana Batorego 5.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pełną nazwę i adres IOK oraz Wnioskodawcy i dopisać: „w odpowiedzi na konkurs  POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15”.

 

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej IOK: www.ip.mac.gov.pl

Infolinia

Przed rozpoczęciem naboru wniosków, IOK opublikuje na swojej stronie internetowej zestaw zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez Wnioskodawców (FAQ).

IOK zorganizuje także spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami, na których przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O terminach i zasadach uczestnictwa na spotkaniach IOK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Ponadto w trakcie trwania procedury naboru będzie możliwe uzyskiwanie wszelkich wyjaśnień 
w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji –IOK będzie udzielać odpowiedzi
na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej (adres: sekretariat.drkl@mac.gov.pl)
i telefonicznie pod numerami telefonów: 22 245 54 52, 22 245 59 11.  

Załączniki