Przygotowanie wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Uzupełnienie wniosku

W odpowiedzi na pytania Wnioskodawców dotyczące możliwości uzupełniania wniosków złożonych na konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2010 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej IP2 wyjaśnia:

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2010 r. jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych weryfikowanych na etapie oceny formalnej, a uzupełnienie i/lub skorygowanie wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników nie powoduje zmiany sumy kontrolnej wniosku, IOK jest zobowiązana do pisemnego poinformowania projektodawcy o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników. Uchybienia formalne nie powodujące zmiany sumy kontrolnej wniosku, dla których IOK dopuszcza możliwość uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników w następującym zakresie:

  1. Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej;
  2. Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku;
  3. Brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
  4. Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML);
  5. Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej): dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego) (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych);
  6. Niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML);
  7. Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej;
  8. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej;
  9. Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku;

W przypadku uchybień formalnych weryfikowanych na etapie oceny formalnej, których skorygowanie powoduje zmianę sumy kontrolnej wniosku IOK dopuszcza możliwości korekty wniosku jednak wyłącznie w odniesieniu do pkt. 1.6 Numer konkursu (nieprawidłowy format numeru konkursu), wyłącznie w przypadku gdy na podstawie innych zapisów wniosku możliwe jest stwierdzenie, że wniosek wpłynął w odpowiedzi na właściwy konkurs.